Ota yhteyttä!

info@solaco.fi

YLEISET SOPIMUSEHDOT

Nämä yleiset sopimusehdot ovat osa asiakkaan ja Solaco Oy:n (jälj. Solaco) solmimaa yhteistyösopimusta (jälj. ”Sopimus”). Yleisiä sopimusehtoja (jälj. ”YSE”) sovelletaan, ellei sopijapuolten kesken ole toisin kirjallisesti sovittu. Sopimuksen osia sovelletaan etusijajärjestyksessä 1) yhteistyösopimus, 2) palvelukuvaus, 3) palveluhinnasto 4) muut yhteistyösopimuksen ja palvelunkuvausten liitteet ja 5) YSE.

Solacon yleiset sopimusehdot on jaettu neljään osaan:

1) YLEISTÄ sisältää sopimusehdot, jotka tulevat sovellettavaksi riippumatta siitä mitä palveluja yhteistyösopimukseen on sovittu liitettäväksi.

2) PERINTÄ sisältää sopimusehdot, jotka tulevat sovellettavaksi muistutus- ja perintäpalveluja koskevissa tilanteissa.

 

1. YLEISTÄ

1.1. OSAPUOLTEN YLEISET VELVOLLISUUDET

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan omassa toiminnassaan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä, hyvää liiketapaa sekä palvelukohtaisia yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä kuten hyvää perimistapaa, hyvää kauppatapaa ja hyvää rekisteritapaa.

1.2. TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Osapuolet sitoutuvat antamaan toisilleen tiedon kaikista yhteistyön kannalta olennaisista seikoista ilman aiheetonta viivytystä.

1.3. OIKEUS HYÖDYNTÄÄ TIETOJA

Solacolla on oikeus käyttää kaikkea palvelun tuottamiseksi saamaansa ja palvelun tuottamisessa muodostunutta tietoa lain sallimissa puitteissa tilastointi- ja analysointitarkoituksiin ja oikeus käyttää näitä tietoja, tilastoja ja analyyseja sekä sisäisesti että liiketoiminnassaan.

1.4. HINNAT, HINTOJEN MUUTOKSET,

MAKSUEHDOT JA KUITTAUSOIKEUS

Sopimukseen perustuvat Solacon palkkiot ja kulut laskutetaan kutakin palvelua koskevan palvelukuvauksen ja -hinnaston mukaan. Palveluhinnaston hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Solaco laskuttaa Sopimukseen perustuvat kulut ja palkkiot asiakkaalta kerran kuukaudessa. Laskut erääntyvät maksettavaksi 14 päivän kuluttua laskutuspäivästä. Solacolla on oikeus kuitata asiakkaalle tehtävistä perintätilityksistä Sopimuksen perusteella laskuttamansa erääntyneet kulut ja palkkiot. Silloinkin kun Sopimuksen muussa osassa kuin YSE:ssä on sovittu perintätilityksen ja laskutuksen erillisyydestä, Solacolla on oikeus

1) kuitata Sopimuksen perusteella laskuttamansa erääntyneet kulut ja palkkiot, niille kertynyt viivästyskorko ja niiden perinnästä aiheutuneet kulut asiakkaalle tilitettävistä varoista, ja

2) ryhtyä kuittaamaan laskuttamansa kulut ja palkkiot tilitettävistä varoista, mikäli a) asiakas toistuvasti viivästyy maksuissaan,  b) asiakas asetetaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai selvitystilaan, c) asiakkaan luottotietoihin rekisteröidään maksuhäiriömerkintä tai d) tämä Sopimus tai sen osa on irtisanottu päättymään. Sopimuksen tai sen osan päättyessä päättyvään palveluun liittyvät, Sopimukseen perustuvat laskuttamattomat kulut ja veloitukset erääntyvät maksettavaksi päättymispäivästä lukien.

1.5. SALASSAPITO JA TIETOTURVA

Osapuolten välinen yhteistyö on luottamuksellista. Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toistensa ammatti- ja liikesalaisuudet. Tämä sopimuskokonaisuus kuuluu ammattisalaisuuden piirin eikä sitä tai sen osia saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle paitsi milloin se on tarpeen osapuolen lainmukaisen velvoitteen täyttämiseksi tai laillisen edun valvomiseksi. Salassapitovelvollisuus on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan luottamuksellista tietoa kuten henkilö- ja luottotietoja käsitellessään lain edellyttämää huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä huolehtimaan riittävästä tietoturvasta. Solacolla on asianmukaiset henkilötietolain mukaiset luvat vastaanottaa, rekisteröidä ja hyödyntää yksityishenkilöiden henkilötunnuksia ja muita henkilötietoja palvelujensa tuottamisen edellyttämässä laajuudessa. Osapuolilla on oikeus käyttää Sopimuksen syntyä ja olemassaoloa referenssinä viestinnässään ja markkinoinnissaan.

 1.6. CREDITMANAGER-VERKKOPALVELU

Asiakas ilmoittaa Solacolle kirjallisesti henkilöt, joille myönnetään oikeus käyttää Solacon laskutus- ja perintätoimeksiantojen seurantaan tarkoitettua Creditmanager-verkkopalvelua asiakkaan lukuun, samoin kuin näin myönnettyjen käyttöoikeuksien muutos- ja poistotarpeet. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksien ja salasanojen käytöstä ja niiden avulla tapahtuvasta suorasta ja välillisestä toiminnasta. Asiakas vastaa myös mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu käyttäjätunnuksen ja salasanan oikeudettomasta käytöstä tai joutumisesta sivullisen haltuun. Mikäli asiakkaalla on syytä epäillä käyttäjätunnuksen kadonneen tai joutuneen sivullisen haltuun, tästä on välittömästi ilmoitettava Solacolle, joka huolehtii käyttäjätunnukseen ja salasanaan liittyvien oikeuksien poistamisesta. Asiakas vastaa myös siitä. että käyttöoikeudet lakkautetaan välittömästi henkilöltä, jolla ei ole työsuhteen päättymisen, työtehtävien muuttumisen tai muun syyn vuoksi enää oikeutta Creditmanager-järjestelmään. Solacolla on oikeus lainsäädännön, viranomaismääräyksen tai asiakkaan sopimusrikkomuksen perusteella rajoittaa tai peruuttaa annettu käyttöoikeus. Solaco voi lisäksi aina poistaa käyttöoikeuden, jota ei ole käytetty 6 kuukauteen. Solacolla on oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen sulkemalla käyttöyhteys tilapäisesti tai pysyvästi mm. jos

1) tietoturvallisuuden varmistaminen sitä vaatii

2) huolto- tai korjaustoimenpiteet sitä edellyttävät

3) se johtuu palvelun tarjoajasta riippumattomista syistä

4) asiakas ei noudata näitä ehtoja

5) on syytä epäillä, että palvelua käytetään tavalla, josta saattaa seurata vahinkoa sopijapuolille tai sivulliselle.

Asiakas vastaa kuitenkin kustannuksista, jotka aiheutuvat palvelun käyttämiseksi tarvittavien yhteensopivien välineiden ja tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta ja ylläpitämisestä. Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa huomaamistaan Creditmanager-verkkopalvelun käyttökatkoksista ja virheistä välittömästi.

1.7. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

Sopimus on osapuolten allekirjoitusten jälkeen voimassa toistaiseksi, ja se voidaan puolin ja toisin kirjallisesti irtisanoa päättyväksi kuukauden irtisanomisajalla. Kummallakin osapuolella on oikeus kirjallisesti irtisanoa Sopimus päättyväksi välittömästi, mikäli

1) toinen osapuoli rikkoo tai laiminlyö olennaisesti Sopimukseen perustuvaa velvoitettaan taikka viivästyy olennaisesti sen täyttämisessä; toinen osapuoli asetetaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai selvitystilaan;

2) toisen osapuolen liiketoiminta tai sen osa siirtyy yritysjärjestelyn tai muun toimenpiteen johdosta.

3) toisen osapuolen toiminta on negatiivisen julkisuuden tai viranomaisen huomion kohteena, mikä on omiaan vaikuttamaan haitallisesti ensin mainitun osapuolen maineeseen tai yrityskuvaan; tai

4) toinen osapuoli toimii lain tai yleisesti hyväksyttyjen käytäntöjen vastaisesti, mistä saattaa seurata ensin mainitulle osapuolelle vahinkoa.

Sopimuksen päättyessä sellaiset ehdot, joiden sisältämät velvoitteet jatkuvat päättymisestä huolimatta, jäävät voimaan kunnes ne on täytetty. Tällaisia ehtoja sovelletaan myös mahdollisiin seuraajiin ja siirronsaajiin. Sopimus voidaan irtisanoa päättymään palvelukohtaisesti.

1.8. VIIVÄSTYSKORKO

Sopimukseen perustuville viivästyneille rahasuorituksille on maksettava korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien.

1.9. VAHINGONKORVAUS

Osapuolet vastaavat välittömästä vahingosta, joka toiselle osapuolelle on aiheutunut sen vuoksi, että vahingon aiheuttanut osapuoli on tahallaan tai tuottamuksella laiminlyönyt yhteistyösopimuksessa, yleisissä sopimusehdoissa tai niiden liitteissä olevaa velvoitetta. Osapuolet eivät vastaa mahdollisista välillisistä vahingoista. Edellä mainitun osapuolten korvausvastuun enimmäismäärä vastaa vahingon ilmenemishetkeä edeltävän 6 kuukauden aikana asiakkaalta laskutettujen palveluhintojen kokonaismäärää sen palvelun osalta, johon vahinkotapahtuma liittyy. Milloin vahinko liittyy yksittäisen saatavan käsittelyssä tapahtuneeseen virheeseen tai laiminlyöntiin, jonka johdosta kyseinen saamisoikeus on menetetty, korvausvastuun enimmäismäärä on saatavan maksamaton pääomamäärä sillä hetkellä, kun vahinko aiheutui. Solaco ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut sen vuoksi, että asiakas on käyttänyt Solacon tuottamia palveluita Sopimuksen vastaisesti tai, joka on johtunut asiakkaan antamista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista tai seikoista. Asiakas vastaa sellaisista toimeksiantojen hoitamisen yhteydessä kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka ovat johtuneet asiakkaasta. Solaco ei vastaa palveluidensa käyttö- tai päivityskatkosten asiakkaalle tai kolmannelle aiheuttamista vahingoista, mikäli ne ovat aiheutuneet Solacosta riippumattomista syistä.

 1.10. FORCE MAJEURE

Solaco ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, kuten valuuttakurssien muutoksesta, työtaistelutoimenpiteestä, ylivoimaisesta esteestä tai tapahtumasta, jonka estäminen edellyttäisi taloudellisesti tai muuten kohtuuttomia toimenpiteitä todennäköisesti syntyvään vahinkoon verrattuna.

1.11. MUUTOKSET SOPIMUKSEEN

Muutokset Sopimukseen tehdään kirjallisesti ja ne tulevat voimaan osapuolten allekirjoituksin. Solacolla on oikeus lainsäädännön muutosten ja siihen verrattavien merkittävien toimintaympäristön muutosten johdosta muuttaa hinnoittelua ja hinnoittelumalleja ilmoittamalla asiakkaalle muutoksesta kirjallisesti viimeistään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.

1.12. PALVELUJEN SISÄLTÖ JA MUUTOKSET

Palvelun sisältö määräytyy kulloinkin voimassaolevien palvelukuvausten mukaisesti. Solaco voi muuttaa palveluiden sisältöä, mikäli se on tarpeen palvelujen pitämiseksi lainmukaisina, ajankohtaisina ja tarkoituksenmukaisina ilmoittamalla asiakkaalle muutoksesta kirjallisesti viimeistään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Solacolla on oikeus perustellusta syystä olla ottamatta vastaan tai lopettaa yksittäisen laskun laskuttaminen tai reskontran hoito tai perintäasian hoitaminen. Tällöin Solacolla on oikeus veloittaa asiakkaalta lopettamishetkeen mennessä syntyneet hinnaston mukaiset kulut ja palkkiot. Solaco pidättää oikeuden muuttaa Creditmanager-verkkopalvelun sisältöä, ehtoja, palveluvalikoimaa, käyttöohjeita, tietoteknistä toimintaa ja palvelun ulkoasua ilmoittamatta siitä erikseen asiakkaalle.

1.13. SOPIMUKSEN SIIRTO

Kummallakaan osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja velvoitteitaan kolmansille osapuolille ilman toisen osapuolen kirjallista lupaa.

1.14. OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa. Jos asiakkaan koti- tai liikepaikka on ulkomailla, Solacolla on oikeus saattaa erimielisyydet myös asiakkaan koti- tai liikepaikan yleisen tuomioistuimen tai Keskuskauppakamarin sääntöjen mukaisen yksijäsenisen välimiesoikeuden ratkaistavaksi.

1.15. TIEDOKSIANNOT

Yleisissä sopimusehdoissa tarkoitetut kirjalliset yhteydenotot tulee lähettää toisen osapuolen kaupparekisterissä olevaan viralliseen osoitteeseen tai yleiseen sähköpostiosoitteeseen, ellei asiasta ole muuta sovittu ja ilmoitusten katsotaan tulleen perille lähettämistä seuraavana arkipäivänä.

1.16. REFERENSSIT

Ellei erikseen muuta ole sovittu, on Solacolla oikeus käyttää tämän sopimuksen nojalla asiakkaan yritysnimeä ja logoa omassa markkinoinnissaan ja viestinnässään, sopimuksessa mainittujen palveluiden osalta.

 

2. PERINTÄ

2.1. YLEISTÄ

Asiakkaan tulee ilman aiheetonta viivästystä antaa toimeksiannon hoidon kannalta tarpeelliset tiedot, asiakirjat ja valtakirjat ja ilmoittaa viivytyksettä Solacolle tietoonsa tulleista suorituksista, riitautuksista tai muista toimeksiannon hoitoon vaikuttavista seikoista. Asiakas vastaa esittämiensä asiakirjojen, tietojen ja seikkojen oikeellisuudesta ja totuudenmukaisuudesta. Asiakas sitoutuu lähettämään perintään ainoastaan erääntyneitä saatavia, jotka ovat sekä määrältään että perusteeltaan aiheellisia. Asiakas sitoutuu lähettämään edellä tässä kohdassa tarkoitetun saatavan osalta vähintään yhden maksumuistutuksen ennen perintätoimeksiannon tekemistä, ellei maksumuistutuksen lähettäminen ole osa sovittua Solacon tarjoamaa palvelua. Asiakas vakuuttaa, ettei Solacolle perintään siirretyt toimeksiannot ole samanaikaisesti muualla perinnässä.

2.2. VAROJEN SÄILYTYS JA TILITYS

Perintäpalvelussa velalliset ohjataan suorittamaan maksunsa aina Solacon asiakasvaratilille. Solaco säilyttää asiakasvaratililleen kertyneet varat erillään omista varoistaan. Kertyneet varat tilitetään täysimääräisesti asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille sovitun aikataulun mukaisesti. Mikäli erikseen ei ole muuta sovittu, Solaco tilittää kertyneet suoritukset viikoittain.

2.3. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMISEN VAIKUTUKSET

Perintätoimeksiantojen hoitaminen loppuu sopimuksen päättyessä. Solacolla on kuitenkin niin halutessaan oikeus jatkaa perinnässä olevien toimeksiantojen hoitamista alkuperäisen sopimuksen mukaisesti. Perinnän näin jatkuessa Asiakkaalla ei ole oikeutta suorittaa itse samanaikaisesti kyseisten toimeksiantojen perintää tai antaa sitä kolmannen osapuolen hoidettavaksi. Perintätoimeksiantojen hoitamisen päätyessä Solacolla on oikeus veloittaa Asiakkaalta päättymishetkeen asti kertyneet hinnaston mukaiset kulut ja palkkiot.

2.4. VALTUUTUS

Sopimuksen nojalla perintään edennyt saatava siirtyy perittäväksi Solacolle, jolla siirron nojalla on oikeus velkojan valtuutettuna asiamiehenä suorittaa toimeksiantoon liittyvät vapaaehtoiset perintätoimenpiteet sekä asiakkaan puolesta vastaanottaa ja kuitata vastaanotetuiksi velalliselta saatavat suoritukset.

 

Tehosta kassavirtaa-     sopimuksesta perintään